Bâkî – Sâkiyâ Meded
3

Bâkî – Sâkiyâ Meded

Ne sâkîdür lebün gam bezmine yaşum şarâb eyler Ne âteşdür mahabbet odı kim bağrum kebâb eyler
Bâkî – Bâki Kalır
2

Bâkî – Bâki Kalır

Dem-i vaslun irişse çeşm-i âşıkda bükâ artar Sular tugyân ider evvel bahâr oldukça mâ artar
Fuzûlî – Belâ-yı Aşk
1

Fuzûlî – Belâ-yı Aşk

(Bu gazel, hastalığının iyileşmesi için ailesi tarafından Ka’be-i Muazzama’ya götürülen Mecnûn’un orada bizzat yaptığı duadır)
Fuzûlî – Yâd Eylerim
4

Fuzûlî – Yâd Eylerim

Ey geyüp gül-gûn demâdem azm-i cevlân eyleyen Her taraf cevlân edüp döndükce yüz kan eyleyen