Bâkî – Ey Gönül
4

Bâkî – Ey Gönül

Gül gibi olmak dilersen şâd u hurrem ey gönül Lâle-veş elden düşürme câmı bir dem ey gönül
Bâkî – Sâkiyâ Meded
5

Bâkî – Sâkiyâ Meded

Ne sâkîdür lebün gam bezmine yaşum şarâb eyler Ne âteşdür mahabbet odı kim bağrum kebâb eyler
Bâkî – Bâki Kalır
2

Bâkî – Bâki Kalır

Dem-i vaslun irişse çeşm-i âşıkda bükâ artar Sular tugyân ider evvel bahâr oldukça mâ artar