header-hv2

Ahmed Cahidî Hazretleri

Ahmed Cahidî Hazretleri (d. ?, Edirne – v. 1659, Kilidü’l-Bahr, Çanakkale) İslâm âlimi, şair.

Halvetiyye tarîkatından Câhidiyye kolunun kurucusudur. Evliyâ Sultan. Edirneli olduğu bilindiği hâlde doğumu ve âilesi hakkında bilgi yoktur. 1659 (H.1070)’da Çanakkale’nin Kilidü’l-Bahr köyünde vefât etmiştir.

Ahmed Cahidî Hazretleri‘nin gençliği Edirne’de geçti. Küçük yaştan îtibâren yüksek bir ilim muhitinin içerisinde bulundu. Kısa sürede din ve fen ilimlerinde yetişti. Aynı zamanda Cemâliye ve Uşşakiye tekkelerinde dersler alarak şeyhlik makâmına yükseldi.

Ahmed Cahidî Hazretleri bundan sonra Ehl-i sünnet îtikâdını yaymak, İslamiyetin emir ve yasaklarını bildirmek ve talebe yetiştirmek üzere Çanakkale’nin Kilidü’l-Bahr köyüne geldi. Burada sâlihâ bir hanım olarak bilinen Kerîme Hâtun ile evlendi. Âdem Efendi adında bir oğulları oldu.

Hazretin çok cömert ve vakar sâhibi idi. Gece-gündüz Kur’ân-ı kerîm okurdu. Âlimlerden haberleri doğru olarak naklederdi. Allah korkusundan çok gözyaşı dökerdi. Dünyâya ve dünya malına îtibâr etmezdi. Bu hâlleri sebebiyle kısa zamanda çevresinde tanındı, herkes tarafından sevildi ve alebeleri çoğaldı.

Devrin Osmanlı sultanı IV. Mehmed Han rüyâsında Ahmed Câhidî hazretlerini gördü. Bunun üzerine derhâl Kilidü’l-Bahr’e gelerek onu ziyâret etti. Sohbeti ile şereflenerek duâsına mazhar oldu. Hazret, Sultanın hiç bir maddî ikramını kabûl etmedi. IV. Mehmed Han bunun üzerine Ahmed Câhidî hazretlerineSultan” ünvânını verdi. Bundan sonra Evliyâ Sultan ve Ahmed Câhidî Sultan diye de anıldı.

Hazretin “Her Kelâmın Alası” şiiri bestelenerek ilahi olarak bir çok sanatçı tarafından söylenmektedir.

(Görüntüleme: 1 / 10)

Video