header-hv2

Eşrefoğlu Rûmî

Eşrefoğlu Rûmî, Eşrefoğlu Abdullah Rûmî (d. ?, İznik – v. 1469, İznik), şair, yazar, mutasavvıf. Eşref-i Rûmî veya Eşrefoğlu Rûmî olarak anılır.

Asıl adı Abdullah’tır. Yine de babasının ismi dolayısıyla genellikle Eşrefoğlu, Eşrefzâde veya İbnül Eşref olarak anılmıştır. İznik doğumlu olduğu için de sık sık İznikî olarak anılmışsa da, daha ziyade Eşrefoğlu Rûmî olarak tanınmıştır. Doğumu tarihi belli değildir.

İznik doğumlu Abdullah’ın babasının zamanında Mısır’dan Anadolu’ya göçmüştür. Babasının ismi kayıtlarda Seyyid Ahmed ül Mısrî olarak geçer. Bu künyedeki Seyyid, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) soyuna dayandığını göstermektedir.

Eşrefoğlu Rûmî ilk eğitimini İznik’te yapmıştır. Bazı söylentilere göre 40 yaşlarındayken, ilim eğitimini sonlandırır ve dönemin ünlü fakihlerinden birinin yanında çalışmaya başlar. Buna rağmen tüm bu zaman boyunca tasavvufa olan ilgisi artmıştır.

Eşrefoğlu Rûmî tasavvufi yola giriş yapmak istediğinde Bursa’nın ünlü velilerinden Emîr Sultan’a bağlanmak ister. Fakat Emir Sultan Hazretleri onu Ankara’ya, Hacı Bayram Veli Hazretlerine gönderir. Bir süre Hacı Bayram Veli Hazretlerinin dergâhında kaldıktan sonra, öneri üzerine Hama’daki Kâdirî şeyhi Şeyh Hüseyn-i Hamevî hazretlerine gider. Bir süre burada kalır.

Sonunda Hama’dan İznik’e geri döndüğünde Eşref-i Rûmî büyük bir mutasavvıftır. İznik’te başlarda münzevi bir yaşam sürse de daha sonraları halkla iletişime geçmiş kendi tasavvufi görüşünü yaymıştır. Burada Eşrefoğlu Rumi kurucusu olduğu ve Kâdirîliğin bir kolu olan Eşrefîliği yayar.

1469 yılında yine İznik’te vefat eder.

Eşrefoğlu eserlerinde genelde yalın bir Türkçe’yi tercih etse de az da olsa Arapça ve Farsça sözcükler de kullanır. Eserlerinde tasavvufi etki rahatlıkla görülebilir. En çok işlediği konu tasavvuf olduğu gibi genellikle kullandığı motifler ve kurgusal unsurlar da tasavvufi imgelerdir. Bunun dışında eserleri genel dini nasihatlerdir.

Eşrefoğlu Rûmî’nin Eserleri

Eşrefoğlu Rûmî’nin en önemli eseri şiirlerinden oluşan Divan’dır. Müzekinnüfûs isimli meşhur bir eseri de bulunur. Müzekinnüfûs dini ve tasavvufi nasihatler içeren bir eserdir.

Bunlar dışında matbu olmayan fakat yazma nüshalar halinde olan çeşitli eserleri vardır: Tarîkatnâme, Fütüvvetnâme, Delâil ün nübüvve, İbretnâme, Mâziretnâme, Hayretnâme, Elestnâme, Nasîhatnâme, Esrarüttâlibîn, Münâcaatnâme ve Tâcnâme.

(Görüntüleme: 1 / 35)

Video