header-hv2

İbrahim Ümmi Sinan

İbrahim Ümmi Sinan (d. 1551 veya 1568, Bursa ya da Karaman – v. 1568, İstanbul), şair, Halveti tarikatının Sinaniye kolu kurucusu ve şeyhi.

Ümmi Sinan Hazretlerinin asıl adı İbrahim olup babalarının adı Abdurrahman’dır. Ümmi Sinan hazretlerinin doğum yeri hakkında alimlerimiz ihtilaf etmişlerdir. İbrahim Ümmi Sinan Hazretleri (kûddise sırruhû) Karamanlı veya Bursalı’dır. Halveti tarikatının Sinaniye kolunun kurucusudur. İstanbul’da şeyhlik yapmış ve orada Hakk’ın rahmetine yürümüştür.

Bursalı Mehmed Tahir Efendi’nin “Osmanlı Müellifleri” adlı eserinde “Gitti 958 (miladi 1551) de Ümmi Sinan” mısrasını yazmakta ise de, aşağıdaki bu beyitte hicri 976 (1568) olduğu yazılmaktadır.

Şiirleri, kendisinden bir asır sonra yetişen Elmalılı Sinan Ümmi‘nin şiirleriyle karıştırılmıştır. Eski yazma dergilerde şiirlerine rastlanmaktadır. Hazretin bir de “İlahiler Divanı” adlı eseri vardır.

Ümmi Sinan Hazretleri Endurun tahsili yapmış alim bir zat olmalarına rağmen gördükleri bir mânâ üzerine “Ümmi” mahlası kullanmışlardır.

Topkapı, Kürkübaşı Mahallesi’nde ki dergâhında vefatına kadar irşâd görevine devam etmiş hicri 976 (miladi 1568) senesinde cemal alemine teşrif eylemiştir.

İbrahim Ümmi Sinan Hazretlerinin Eserleri

Ümmi Sinan Hazretleri ardından iki eser bırakmıştır. Bunlardan birincisi, “Risâle-i Şerife-i İstanbuli Ümmi Sinan“, diğeri de irfanını gösteren “İlahiler Divanıdır”.

(Görüntüleme: 1 / 52)

Video